60°UN美制统一标准螺纹铣刀片

加工内外螺纹使用同一种刀片

产品参数


螺距 PITCH刀片尺寸 INSERT SIZE
TPI
A=12mmA=14mmA=21mmA=30mmA=40mm
32 外 EXIT
14E 32UN


内 INT*12I 32UN14I 32UN


28 外 EXIT
14E 28UN


内 INT*12I 28UN14I 28UN


27 外 EXIT
14E 27UN


内 INT
14I 27UN


24 外 EXIT
14E 24UN21E 24UN

内 INT*12I 24UN14I 24UN21I 24UN

20 外 EXIT
14E 20UN21E 20UN30E 20UN
内 INT*12I 20UN14I 20UN21I 20UN30I 20UN
18 外 EXIT
14E 18UN21E 18UN30E 18UN
内 INT*12I 18UN14I 18UN21I 18UN30I 18UN
16 外 EXIT
14E 16UN21E 16UN30E 16UN40E 16UN
内 INT*12I 16UN14I 16UN21I 16UN30I 16UN40I 16UN
14 外 EXIT
14E 14UN21E 21UN30E 30UN40E 40UN
内 INT
14I 14UN21I 21UN30I 30UN40I 40UN
12 外 EXIT
14E 12UN21E 12UN30E 12UN40E 12UN
内 INT
14I 12UN21I 12UN30I 12UN40I 12UN
10 外 EXIT

21E 10UN30E 10UN40E 10UN
内 INT

21I 10UN30I 10UN40I 10UN
外 EXIT


30E 8UN40E 8UN
内 INT

21I 8UN30I 8UN40I 8UN
外 EXIT


30E 6UN40E 6UN
内 INT


30I 6UN40I 6UN
外 EXIT
内 INT40I 4.5UN
外 EXIT
内 INT40I 4UN
H6.3 7.5 12 16 20 
T2.9 3.1 4.7 5.5 6.3 

带“*”只有单面刃刀片

卡赛精密工具拥有各种优质的刀具,并且我们还支持非标定制


卡塞网站详情页1ch_02.jpg

联系方式


卡塞网站详情页1ch_03.jpg


电话咨询
产品服务
应用领域